پونزی زار!

با دوستم و زنش رفتیم پیتزا خوردیم موقع برگشتنی صورت حساب رو نگاه کردم به دوستم میگم ببین نوشابه شده هزار و پونصد تومن! من ارزونترین نوشابه ای که خودم خریدم و خوردم پونزی زار بود(poonze zaar)

میگه اره با پن زار هم الوچه مشمایی میخریدم اصلن خیلی چیزا پونزی زار بود مثلن کولوچه پفک یام یام بعد داشت فکر میکرد زنش گفت پونزی چیه؟!

گفتم پونزی زار دیگه!

میگه خوب چیه؟ یه رقمه؟

میگم اره بابا یعنی یه تومن و پن زار یعنی پونزده ریال!!یه یه تومنی و یه پن زاری میشه پونزی زار!!

میگه اهان خوب اخه میگی پونزی بگو پونزده زار!

میگم خوب بابا همه میگفتن پونزی زار مثل نون که نمیگیم نان!

دوستم میگه حواست هست مثل باباهامون شدیم! ببین این رقما حتی تلفظش هم واسه اینا سخته!!