نوستالوژی ☺

w

اینا گنجای من در زمان های مختلفی بودن!

اول تیله ها بعد مدال و آخر همه هم جاسوئیچی

کسی این جاسوئیچی ها رو یادش میاد؟