عوضی!

یکی رو تو فیسبوک پیدا کردم عکسی که گذاشته عکس یه مجسمه س ولی اسم و فامیلیش همونیه که من سرچ کردم

بعد براش نامه زدم که آیا شما در موسسه فلان درس میدهید؟اگر بله من فلانی هستم فلان موقع شما معلم من بودید

بعدش هم سوال کردم میتونم شما رو اد کنم؟

امروز رفتم دیدم جواب داده اشتباه گرفتی عوضی!

خوب من مرده این اخلاقتم،تو فکر کردی برای چی من میخوام ادت کنم؟چون شیفته ی این اخلاق گلتم دیگه!

خوب آدم انقدر خوش برخورد و مهربون ندیدم تو زندگیم چیکار کنم؟

کف و خون قاطی کردم دیگه